Noda Yosihiko
野田 佳彥
Nada Yosihiko
Ji̍t-pún-kok Loē-koh Chóng-lí
Jīm sò͘ Tē 95 jīm
Chiū-jīm 2011 nî 9 goe̍h 2 ji̍t
Sià-jīm 2012 nî 12 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Kan Naoto
Āu-jīm Abe Sinzô
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1957 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chhut-sì-tē Ji̍t-pún Tiba-koān
Chèng-tóng Bîn-chú-tóng

Noda Yosihiko (野田佳彦, 1957 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì) sī Ji̍t-pún ê chèng-tī-ka, chiòng-gī-īⁿ gī-goân, châi-bū tāi-sîn, Bín-chú Tóng tāi-piáu. I tī 2011 nî 8 goe̍h tiòng-soán Bîn-chú Tóng tāi-piáu, 9 goe̍h 2 ji̍t chiàu koàn-lē chiâⁿ chò sin jīm Ji̍t-pún siú-siòng.