Oakland AthleticsIá-kiû Tāi Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng Sai-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

Oakland Athletics
2024 nî Oakland Athletics kiû-kùi
1901 nî sêng-li̍p

Chū 1968 nî siat tī Oakland

Tūi-ngó͘ piau-chì sú-iōng: 1993–taⁿ
Tūi-ngó͘ piau-chì
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Tong-kim chè-ho̍k
Thè-hiu hō-bé
Sek-chhái
  •               
Miâ
  • Oakland Athletics (1968–taⁿ)
  • Kansas City Athletics (19551967)
  • Philadelphia Athletics (19011954)
Phian-miâ
  • The A's, The Swingin' A's, The White Elephants, The Elephants, The Green and Gold
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (9)
AL koan-kun (15)
Sai-khu koan-kun (16)
Wild card (2)
Kiû-thoân
Thâu-ke Lew Wolff & John J. Fisher
Chóng-kàu-liān Bob Melvin
Chóng-keng-lí David Forst
Êng-ūn chóng-chhâi Michael Crowley
Che sī chi̍t phiⁿ iá-kiû tūi-ngó͘ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.