?Okapi
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Artiodactyla
Kho: Giraffidae
A-kho: Okapiinae
Sio̍k: Okapia
Lankester, 1901
Chéng: O. johnstoni
Ha̍k-miâ
Okapia johnstoni
(P.L. Sclater, 1901)
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘

Okapi (ha̍k-miâ: Okapia johnstoni), sī Tn̂g-ām-lo̍k-kho ê chhī-leng tōng-bu̍t, thé-hêng pí tn̂g-ām-lo̍k khah sè, goā-hêng tiān-tò chhin-chhiūⁿ , iah-sī hoe-pan-bé, in-ūi hiat-iân kap tn̂g-ām-lo̍k siāng oá-kīn, só͘-í seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi pian chò kāng chi̍t kho.

Okapi seⁿ-thoàⁿ ê só͘-chāi kan-taⁿ sī Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok (kū-miâ Zaire). 1901 nî chiah hō͘ lâng hoat-kiàn.