Pang-chān thó-lūn:Án-chóaⁿ tha̍k

進行的討論

Taⁿ chit ia̍h hoān-sè mài ū tiāu-hû khah hó? Kái "Án-chóaⁿ-khoàⁿ"? A-giâu 00:56, 6 Jul 2004 (UTC)

按怎讀Siu-kái

Án-chóaⁿ-tha̍kHow to read

注意:這篇漢字的版本可能不是上新的。若欲了解上新的見解,請參考白話字版,嘛歡迎你鬥相共改這篇。

這篇是 Wikipedia 使用說明的一部份。是主要用來介紹適合看 Wikipedia 的瀏覽器佮字型。嘛設想講讀者對Hō-ló-ōe這个語言佮白話字(Pe̍h-ōe-jī;POJ)這種文字系統有基本的了解。有關一般的問題,請看常看問題集

本 Wikipedia 使用萬國碼編碼的字型來顯示白話字,大部份的瀏覽器攏會使正常來顯示本 Wikipedia 的文字。下跤的列表是建議使用佮無建議使用的瀏覽器。嘛請大家補充說明。

建議使用Siu-kái


 
Mozilla Firefox 0.8, Windows XP.
 
Mozilla Firefox 0.9, Windows XP, tī si̍t-giām-sèng ê OpenType khoân-kéng.

MacSiu-kái

LinuxSiu-kái

WindowsSiu-kái

無建議使用Siu-kái


MacSiu-kái

  • IE,所有的版本

WindowsSiu-kái

  • IE, 所有的版本
一定愛使用 IE 不可?Siu-kái

假使你無用 IE 袂使,建議你指定 Wikipedia 使用一套較合軀的字型。Limkianhui 建議選用 Lucida Sans Unicode [3]。按怎強制 Wikipedia 選用特定的字型。

 
IE6, Windows XP, 強制用Lucida Sans Unicode 這支字型

愛閣試驗Siu-kái


MacSiu-kái

LinuxSiu-kái

字型Siu-kái


白話字所需要的符號大部分攏誠普遍。有幾个較罕見:   (n3),   (N3).

大部分的現代的瀏覽器攏有辦法濫咧使用字型。也就是講,若是網頁指定使用的字型欠缺某一个符號,大部分的瀏覽器會當對其它的字型集內底揣著對應的符號來替換。可惜 IE 欠缺這項功能。

推薦使用的字型Siu-kái

下跤列出適合Windows的字型:

字型 字型技術 白話字支援程度 其他
Arial Unicode MS 欠n3/N3、第八聲符號、U+0358 愛另外買微軟產品
Cardo 欠U+0358 開發中
Charis SIL OpenType, Graphite 完整 (beta) 開發中
Code2000 欠U+0358
DejaVu系列 開發中
Doulos SIL OpenType, Graphite 完整 (beta) 開發中
Gentium OpenType, Graphite 欠U+0358 開發中
Lucida Sans Unicode 欠n3/N3/m2/M2, U+0358 微軟系統內建
ShanHeiSun 完整 開發中
Taigi Unicode OpenType 完整 開發中

美觀Siu-kái

新版的Windows Uniscribe提供先進的字型技術會使予你的系統顯示出「誠媠」的白話字符號,尤其是有聲調符號的大寫字母(比如   M̂,   N̂)以及   i8(i̍)。

初步的說明文件:更新Uniscribe,增強型Firefox/IE

站外連結/下載瀏覽器Siu-kái


返回 "Án-chóaⁿ tha̍k" 頁面。