Lô͘-hêng-bo̍k

(Tùi Perciformes choán--lâi)
?Lô͘-hêng-bo̍k
Perciformes
Perca flavescens
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Actinopterygii
Chhiau-bo̍k: Acanthopterygii
Bo̍k: Perciformes

Lô͘-hêng-bo̍k, Latin hō-miâ Perciformes, sī chi̍t lūi . Chit-ê bo̍kchek-chui tōng-bu̍t tiong siāng toā ê hun-lūi chi it, 40% ê ngē-kut-hî lóng sio̍k chit ba̍k, ū tāi-iok 155 kho, chhiau-koè 7000 chéng.