Sek-ki-tài (適居帶) sī thian-bûn-ha̍k léng-he̍k tùi he̍k-chheⁿ-hē lāi-bīn sek-ha̍p sèⁿ-miā seng-chûn ê só͘-chāi ê chheng-ho͘.

Sióng-siōng ê sek-ki-tài.