Siōng Silesia

Siong Silesia ( Silesia-gí: Gōrny Ślōnsk[1]) sī tī Silesia khu-he̍k ê tang-lâm-pō͘; 9 sè-kí í-lâi, Siong Silesia chan-keng sio̍k-î Tōa Moravia, Bohemia Ông-kok, Pho-lân, Sîn-sèng Lô-má Té-kok, Ò-tē-lī Hapsburg Ông-kok, Prussia Ông-kok. Bo̍k-chêng Siong Silesia sio̍k-î Pho-lân. Siong Silesia ūi-tī Silesia ko-tē, chóng-jîn-kháu sī 3,487,000 lâng.


Le̍k-súSiu-kái

Chú-iàu siâⁿ-tìnSiu-kái

Bûn-ha̍kSiu-kái

  • H. Förster, B. Kortus (1989) ("Social-Geographical Problems of the Cracow and Upper Silesia Agglomerations"), Paderborn. (Bochumer Geographische Arbeiten No. 51)
  • Krzysztof Gwozdz (2000 ("The Image of Upper Silesia in geography textbooks 1921-1998"), in: Boleslaw Domanski (Ed.), Prace Geograficzne, No. 106, Institute of Geography of the Jagiellonian University Kraków. pp. 55-68
  • Rudolf Carl Virchow. "Report on the Typhus Epidemic in Upper Silesia." (1848年) Am J Public Health 2006;96 2102-2105.

Excerpted from: Virchow RC. (Collected Essays on Public Health and Epidemiology). Vol 1. Rather LJ, ed. Boston, Mass: Science History Publications; 1985:204–319.

Chù-khaSiu-kái

  1. chit-ê miâ tī Silesia Wikipedia: http://www.wachtyrz.eu/, http://silling.org

Gōa-pō͘ liân-chiapSiu-kái