?Siang-khak-kong
"Acephala" Ernst Haeckel,1904
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Mollusca
Kong: Bivalvia
Linnaeus, 1758
A-kong

Anomalosdesmata
Cryptodonta
Heterodonta
Paleoheterodonta
Palaeotaxodonta
Pteriomorphia
Kî-thaⁿ hun-lūi khoàⁿ lāi-bûn

Siang-khak-kong (hàn-jī: 雙殼綱, Latin-gí: Bivalvia) sī 1 lūi ū 2 sìⁿ khak ê nńg-thé tōng-bu̍t.

Ô-á, hún-giô lóng sio̍k-î chit lūi.

Hun-lūi siu-kái

(Ē-kha ê hun-lūi m̄ sī î-it 1 chióng.)

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái