Tâi-oân būn-tê

chí-sia̍p Tē-2-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kah Tē-2-chhù Kok-kiōng Lāi-chiàn liáu-āu, koan-u Tâi-oân ê chèng-tī thé-chè kah chú-koân būn-tê ê cheng-gī


Tâi-oân būn-tê (臺灣問題), he̍k-chiá Tâi-hái būn-tê (臺海問題), Lióng-hoāⁿ būn-tê (兩岸問題), sī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kap Tē-jī-chhù Kok-kiōng Lōe-chiàn só͘ ûi-liû ê chèng-tī kap hoat-lu̍t būn-tê. 1945 nî 10 goe̍h 25 ji̍t, Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân-séng Hêng-chèng Tióng-koaⁿ Tân Gî tāi-piáu Bêng-kun chiap-siū chāi-Tâi Ji̍t-kun ê tâu-hâng, Tâi-oân ê thóng-tī-koân ùi Ji̍t-kun kau-hō͘ Bêng-kun. 1949 nî 10 goe̍h 1 ji̍t, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kiàn-li̍p liáu-āu, Tiong-kok Kok-bîn Tóng léng-tō ê Tiong-hoâ Bîn-kok Chèng-hú tī kāng-nî ê 12 goe̍h thè-siú Tâi-oân. 1951 nî 9 goe̍h, Ji̍t-pún chèng-hú hām Tông-bêng-kok chhiam-tēng San Francisco Tiâu-iok, chèng-sek hòng-khì tùi Tâi-oân ê chú-koân, tān-sī in-ūi Tiong-kok tāi-piáu-koân ê būn-tê, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chèng-hú kap Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú lóng bô chhiam-tēng hô-iok. Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú lo̍h-bóe í-keng tī Tiong-Ji̍t Hô-io̍k lāi sêng-jīm hit hāng hô-iok, ah Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok nn̄g hāng hô-iok lóng bô sêng-jīm.

Tâi-oân Hái-kiap

Tâi-oân būn-tê khan-liân tio̍h Jī-chhù Tāi-chiàn liáu-āu ê Tâi-oân chú-koân kui-sio̍k, í-ki̍p nn̄g ê Tiong-kok chèng-koân tī kok-chè téng-bīn koan-hē tio̍h chú-koân, léng-thó͘ kap chèng-koân ha̍p-hoat-sèng ê cheng-gī. "Tâi-oân būn-tê" ê miâ-hō sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê koàn-iōng bêng-sû; tī kok-chè siōng, thong-siông ū Tâi-oân gī-tê (臺灣議題), Tâi-oân tē-ūi būn-tê (臺灣地位問題), Tâi-oân chèng-tī tē-ūi būn-tê (臺灣政治地位問題) téng-téng ê hō-miâ. Tiong-hoâ Bîn-kok kan-na teh pò-tō chia-ê goā-pō͘ giân-lūn sî chiah ē sú-iōng. Chit-ê bêng-sû siōng-chá chhut-hiān tī 1955 nî Lí Chong-jîn só͘ siá ê Tùi Tâi-oân Būn-tê tek Kū-thé Kiàn-gī (對臺灣問題的具體建議) ê bûn-chiuⁿ lāi, in-ūi Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kóng-hoàn soan-thoân, ta̍uh-ta̍uh-á tī Hoâ-gú-khoan kap kok-chè siā-hōe thong-hêng. Chit-ê bêng-sû iōng tī-leh piáu-su̍t koan-hē tio̍h Tâi-oân chū-sin ê chèng-tī tē-ūi kap chú-koân kui-sio̍k būn-tê, kāng-sî mā kóng-gī pau-hâm Lióng-hoāⁿ koan-hē būn-tê kap Tâi-oân pún-tē só͘ kóng ê thóng-to̍k būn-tê (統獨問題).

Koh khoàⁿ

siu-kái