Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò

(Tùi Tâi-oân Kàu-hōe-pò choán--lâi)

Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò (Hàn-jī: 台灣教會公報) sī Tâi-oân tē-1-ê pò-choá, iōng Pe̍h-oē-jī siá--ê.

Tē 71 tiuⁿ (1892 nî)
Tē 1 tiuⁿ (1885 nî)


Le̍k-súSiu-kái

So͘-kat-lân kòe Tâi-oân ê Tiúⁿ-ló-kàu soan-tō-su Má Ngá-kok hòng-hiàn beh tī Tâi-oân ìn sin-bûn-chóa ê ìn-soat-ki tī 1881 nî sàng kàu Tâi-oân, tāi-seng sī Pa Khek-lé bo̍k-sú tńg So͘-kat-lâng o̍h ki-su̍t liáu-āu, chiah tī Tâi-oân siat Chū-tin-tông (āu--lâi ê Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā), ìn Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò hoat-hêng.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái