Tâi-oân Tiong-iû Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (台灣中油股份有限公司), kán-siá CPC, kán-chheng Tiong-iû, sī Tâi-oân kui-bô͘ siāng tōa ê chio̍h-hòa lêng-goân kong-si; sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘ ē-kha ê kok-êng sū-gia̍p. Tiong-iû ê sū-gia̍p pán-tô͘ hêng-khòa chio̍h-iû kap thian-jiân-khì ê khai-chhái, liān-chè, sán-phìn hêng-siau téng oân-chéng kiong-èng-liān. 1946 nî tī Tiong-kok Siōng-hái sêng-li̍p, goân-miâ Tiong-kok Chio̍h-iû Kong-si (中國石油公司); lo̍h-bóe tī 2007 nî Tân Chúi-píⁿ chèng-hú chip-chèng sî kái-miâ.

Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu ê Tiong-iû Tōa-lâu

Tiong-iû tī Tâi-oân ê kok-hāng siat-si, pō͘-hūn goân-té sī Ji̍t-pún sî-tāi kiat-sok liáu-āu chiap-siu ha̍p-pèng Tāi Ji̍t-pún Tè-kok Hái-kun Tē-6 Jiân-liāu-chhiúⁿ, Tè-kok Chio̍h-iû (taⁿ ê Kok-chè Chio̍h-iû Khai-hoat Tè-se̍k), Ji̍t-pún Chio̍h-iû (taⁿ ê JXTG Lêng-goân) Ko-hiông Chè-iû-só͘, Ji̍t-pún Chio̍h-iû Sin-tek-chiu Chè-iû-só͘, Tâi-thok Hòa-ha̍k Kang-gia̍p Tu-sek Hōe-siā, Tâi-oân Chóng-tok-hú Thian-jiân Gá-suh Gián-kiù-só͘ téng tan-ūi.

Tiong-iû kòe-óng tī Tâi-oân chio̍h-iû-gia̍p sī to̍k-chiàm sū-gia̍p. Tiong-iû le̍k-keng 2 pái chio̍h-iû gûi-ki, hū-chek an-tēng kok-lāi bu̍t-kè ê tiōng-chek tōa-jīm. 1990 nî-tāi khí, Keng-chè-pō͘ khai-hòng bîn-kan tâu-chu chio̍h-iû-gia̍p, Tâi-sok Chi̍p-thoân sêng-li̍p Tâi-sok Chio̍h-hòa hām Tiong-iû kēng-cheng. Tiong-iû bo̍k-chiân chú-iàu ê gia̍p-bū hoān-ûi pau-hâm chio̍h-iû kap thian-jiân-khì ê thàm-kham, khai-hoat, liān-chè, ūn-sàng, kap siau-siū, í-ki̍p chio̍h-iû hòa-ha̍k goân-liāu ê seng-sán kiong-èng, gia̍p-bū siat-si hun-pò͘ choân Tâi-oân. Kin-kì Thian-hā Cha̍p-chì 2014 nî ê tiâu-cha, Tiong-iû í êng-gia̍p-gia̍h Sin-tâi-phiò 1-tiāu 1,877-ek îⁿ ê kui-bô͘ miâ-lia̍t Tâi-oân tē-jī tōa khì-gia̍p, tē-it sī Hông-hái Cheng-bi̍t; tī Tâi-oân kok kong-êng sū-gia̍p tiong pâi tē-it, pí pâi tē-jī ê Tâi-oân Tiān-le̍k Kong-si chē Sin-tâi-phiò 5,928-ek îⁿ.