Tâi-sok Koan-hē Khì-gia̍p

Tâi-sok Koan-hē Khì-gia̍p (台塑關係企業) sī Tâi-oân kui-bô͘ siāng tōa ê bîn-êng khì-gia̍p chi̍p-thôan, it-poaⁿ kán-chheng Tâi-sok (台塑). Tâi-sok khí-gôan chū 1954 nî chhòng-li̍p ê Hok-bō͘ Sok-ka Kang-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (福懋塑膠工業股份有限公司), 1957 nî kái-miâ Tâi-oân Sok-ka Kang-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (台灣塑膠工業股份有限公司), jiân-āu chiām-chiām khok-tāi keng-êng. Bo̍k-chiân, Tâi-sok kî-hā sū-gia̍p hâm-kài sok-ka, liān-iû, chio̍h-hòa, chhiam-ûi, pháng-chit, tiān-chú, lêng-goân, ūn-su, kang-têng, seng-bu̍t ki-su̍t, kàu-io̍k kap i-liâu téng léng-he̍k. Tâi-sok keng-kòe 60 tang ê hoat-tián, bo̍k-chiân ū Tâi-sok, Lâm-a, Tâi-hòa, Tâi-sok-hòa téng-téng chhiau-kòe 100 keng koan-hē khì-gia̍p, hun-pia̍t tī Tâi-oân, Bí-kok, Tiong-kok, Oa̍t-lâm, Hui-li̍p-pin kap Ìn-nî lóng ū siat-li̍p kang-chhiúⁿ. Leng-gōa, Tâi-sok mā ū tōa kui-bô͘ ê kàu-io̍k kap i-liâu hoat-jîn.

Tâi-sok chóng-pō͘ tōa-lâu

Tâi-sok khì-gia̍p ê chhòng-pān-jîn sī Ông Éng-khèng kap Ông Éng-chāi hiaⁿ-tī. Kin-kì thóng-kè, chū 1980 nî-tāi í-lâi, Tâi-sok khì-gia̍p tī chu-sán chóng-gia̍h, êng-siu chēng-ta̍t, oân-kang sò͘-liōng téng hong-bīn lóng sī Tâi-oân tē-it ê bîn-êng khì-gia̍p, mā thè i-ê chú-iàu chhòng-pān-jîn Ông Éng-khèng iâⁿ-tit "Tâi-oân keng-êng chi sîn" ê miâ-hō.

Ông Éng-khèng tī 2008 nî 10 goe̍h 15 hō kòe-sin liàu-āu, kui-ê chi̍p-thoân ê ūn-chok chèng-sek kau hō͘ ùi 2002 nî khai-sí chó͘-sêng ê "7 lâng koat-chhek sió-cho͘", pau-hâm: Ông-ka sêng-oân Ông Bûn-ian, Ông Sūi-hôa, Ông Bûn-tiâu kap Ông Sūi-jû; choan-gia̍p keng-lí Lí Chì-chhun, Ngô͘ Khim-jîn kap Iûⁿ Tiāu-lîn. 2011 nî ūi-tio̍h khì-gia̍p keng-êng ê su-iàu, koh cheng-ka Tân Pó-lông kap Lîm Sìn-gī, chiâⁿ-chò "9 lâng sió-cho͘", it-poaⁿ hō-chò "hêng-chèng tiong-sim". 2017 nî 6 goe̍h 1 hō, Tâi-sok sêng-li̍p "koán-lí tiong-sim", Ông-ka sêng-oân Ông Bûn-ian, Ông Sūi-hôa, Ông Bûn-tiâu kap Ông Sūi-jû thè-chhut "hêng-chèng tiong-sim", chìn-jip "koán-lí tiong-sim". Goân-té ê "hêng-chèng tiong-sim" iû 5 tōa kong-si ê chòe-ko choan-gia̍p keng-lí-jîn Lîm Kiān-lâm, Ngô͘ Ka-chiau, Tân Pó-lông, Tân Goân-sêng kap Âng Hok-goân kiōng-tông cho͘-sêng.