Tân Chìn (陳進, 1907 nî 11 goe̍h 2 ji̍t – 1998 nî 3 goe̍h 27 ji̍t), phian-miâ Tân Chín-khok (陳進子)[1], chhut-sì sī taⁿ Sin-tek-chhī Hiong-san-khu Gû-po͘-chng, sī Ji̍t-pún sî-tāi kap chiàn-āu Tâi-oân ū-miâ ê ōe-ka, iā-sī Tâi-oân lú-chú o̍h ōe-tô͘ ê tē-it0lâng. In-ūi chhut-sin tī sū-sin sè-ka, só͘-í hō͘ āu-sè ī-ûi "Kui-siù ōe-ka ê tāi-piáu-sèng`jîn-bu̍t".

Tân Chìn
Chhut-sì 1907 nî 11 goe̍h 2 ji̍t(1907-11-02)
Ji̍t-pún ê kî-á Ji̍t-pún léng Tâi-oân Sin-tek-thiaⁿ
Koè-sin 1998 nî 5 goe̍h 27 ji̍t (90 hòe)
 Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Kok-che̍k  Ji̍t-pún (1907–1945)
 Tiong-hôa Bîn-kok (1945–1998)
Chhut-miâ î ūi-tô͘
Kàu-io̍k Lú-chú bí-su̍t-ha̍k-hāu
Tâi-pak Tē-saⁿ Ko-lú
Chióng Tè-kok Bí-su̍t Tián-lám-hōe (1934)
Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe
Tân Chìn

Seng-peng

siu-kái

Se-goân 1922 nî chìn-ji̍p Tâi-pak Chiu-li̍p Tē 3 Kó-téng Lú-ha̍k-hāu (Taⁿ Tâi-pak-chhī-li̍p Tiong-san Lú-chú Ko-kip-tiong-o̍h), chiap-siū bí-su̍t kàu-su Gôbara ti ūi-tô͘ siōng ê khé-bông. Ko-lú pit-gia̍p liáu-āu khó-tio̍h Tang-kiaⁿ ê lú-chú bí-su̍t-ha̍k-hāu Ji̍t-pún ōe-su su-hoān-kho..1927 nî ji̍p-soán Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe Tang-iûⁿ ōe-pō͘, kap Lîm Gio̍k-san, Koeh Soat-ô͘ nn̄g-ūi Tâi-oân ōe-ka ha̍p-chheng "Tâi, tián Saⁿ siàu-liân". 1934 nî, í tōa-chí Tân Sin chò mô͘-teh-lù só͘ ōe--ê Ha̍p-chàu ji̍p-soán Ji̍t-pún tē 15 hôe Tè-kok Bí-su̍t Tián-lám-hōe (Kán-chheng "Tè-tián), chiâⁿ-chò tē-it-ūi ji̍p-soán Tè-tián ê Tâi-oân lú-ōe-ka. 1934 nî kàu 1937 nî jīm-kàu tī Pîn-tong Ko-lú (Taⁿ ê Kok-li̍p Pîn-tong Lú-chú Ko-kip-tiong-o̍h).

Ū-miâ ê Chok-phín

siu-kái
 
Soaⁿ-tē-mn̂g-siā chi Lú (Ho̍k-kong A-chiu Bí-su̍t-koán [ja] tián-chông, ji̍p-soán Chiau-hô 11 nî (1936 nî) Bûn-pō͘-séng Bí-su̍t Tián-lám-hōe)

Ji̍t-pún Sì-tāi

siu-kái

Chiàn-āu Tâi-oân

siu-kái
  • Hū-lú tô͘ (1945), Theh Hoe ê Siàu-lú (1947), Ta-po͘ Gín-á (1954), tōng-pâng (1955)
  • Bán Kó (1961), Su (1965), Chhun-chhiu-koh (1965), Sek-ka-pu̍t Tàn-seng (1965-1967), Sek-chun Iù-nî ê Sî (1965-1967)
  • Kok Hiong (1971), Ông-chiá Hiong (1971), Ge̍h-hā Bí-jîn (1971), Hōng-sian-hoe (1973)
  • Sèng An-tong-nî Iû-hô (1980), Bú-ài (1984)
  • 2016 nî Tiān-sī-kio̍k Chí-sek Tōa-tiū-tiâⁿ, iû Tiuⁿ Chēng-chi pān-ián.

Chham-kiàn

siu-kái

Chham-khó Bûn-hiàn

siu-kái
  1. Tâi-oân Lîn-sū Kàm. Tâi-oân Sin Bîn-pò Siā. 1937. 

Gōa-pō͘ Liân-kiat

siu-kái