Tông Sòng Pat-tāi-ka

Tông Sòng Pat-tāi-ka (唐宋八大家) sī Tiong-kok Tông-tiâu kap Sòng-tiâu sî-tāi ê 8 ūi bûn-jîn. In hun-pia̍t sī Tông-tiâu sî-tāi ê Hân Jú, Liú Chong-goân kap Sòng-tiâu sî-tāi ê Au-iông Siu, So͘ Sûn, So͘ Sek, So͘ Tia̍t, Chan Kióng, Ông An-se̍k. Kî-tiong, So͘ Sûn, So͘ Sek kap So͘ Tia̍t sī pē-á-kiáⁿ chham hiaⁿ-tī ê koan-hē, só͘-í koh lēng-goā ha̍p-chheng chò Sam So͘.

Tông Sòng Pat-tāi-ka
Hân Jú · Liú Chong-goân · Au-iông Siu · So͘ Sûn · So͘ Sek · So͘ Tia̍t · Chan Kióng · Ông An-se̍k