Tē-hō-miâ

(Tùi Tē-miâ choán--lâi)

Tē-hō-miâ (地號名) iah-sī tē-miâ sī chi̍t ê tē-khu--ê miâ, thang hoan-éng tē-hng--ê tē-lí, bîn-cho̍k kap le̍k-sú. Pí-lūn Tâi-oân--ê Pak-káng-tìn--ê "Pak-káng", chí kó͘-chá káng-kháu Pùn-káng (笨港)--ê pak-pêng. Giân-kiù tē-miâ--ê kiò "Tē-miâ-ha̍k" (Toponymy).

Tâi-oân tē-miâ siu-kái

siông-iōng jī-sû siu-kái

hong-hiòng siu-kái

 • Sì (勢)
 • Téng (頂)
 • Siōng (上, Kheh-gí)
 • Kha (跤, sio̍k-siá 腳)
 • Ē (下, Kheh-gí)
 • Thâu (頭)
 • Bé (boé, 尾)
 • Tang, Sai(Se), Lâm, Pak (東, 西, 南, 北)

soaⁿ-lûn siu-kái

 • Lûn (崙)
 • Soaⁿ (山)
 • Niá (嶺)
 • Kiā (崎)
 • Lêng (龍, Kheh-gí)
 • Tong (崠, Kheh-gí)
 • Khàm (崁)
 • Tun (墩, 屯)
 • Kho (嵙, khoo)

chúi-bûn siu-kái

 • Kheⁿ (坑)
 • Kau (溝)
 • Hô (河)
 • Chùn (圳)
 • Làm (湳, 坔)
 • Khe (溪)
 • Ô͘ (湖)
 • Kîⁿ (墘)
 • Káng (港)

pêng-goân, tâi-tē siu-kái

 • Ô͘ (湖) (ná phûn-tē)
 • Pêⁿ (坪)
 • Po͘ (埔)

si̍t-bu̍t siu-kái

 • (林)
 • Chhiū (樹)

cho̍k-kûn, siā-khu, kiàn-tiok siu-kái

 • Iâⁿ (營): í-chá--ê kun-iâⁿ.
 • Siā (社)
 • Mn̂g (門)
 • Hoan-(á)- (番(仔)-): taⁿ "hoan-á" tùi goân-chū-bîn ū bú-jio̍k--ê ì-sû.
 • Chng (庄)
 • Sin-chhoan (新村): An-tì tī iok (約) 1949 nî tùi Tiong-kok tùi-hoāⁿ lâi--ê î-bîn--ê só͘-chai.
 • Liâu (寮)
 • Chhù (厝): sò͘-liōng-sû sī keng iah-sī tè.
 • Ok (屋, Kheh-gí): sò͘-liōng-sû sī chō (座).
 • Tìn (鎮)
 • Ke (街)
 • Hiong (鄉, hiang)
 • Khu (區)
 • Chhī (市)

kiat-hiông ê jī-sû siu-kái

 • Sūi (瑞)
 • Hok (福)
 • Kiat (吉)
 • Siông (祥)
 • Hô (和)
 • An (安)

kî-thaⁿ siu-kái

 • Kū (舊)
 • Lāu (老, Kheh-gí)
 • Sin (新)

Goân-chū-bîn-gí tē-miâ siu-kái

Lē:

Ji̍t-pún-hong Tē-miâ siu-kái

Lē:

 • Sūi-sūi-hiong--ê "Sūi-Sūi" (Hàn-jī: 瑞穗), Hàn-jī--ê Ji̍t-gí hoat-im mizuho kap kū-miâ 水尾 (Ji̍t-gí hoat-im: mizuo) chin sêng.
 • Hong-goân-khu--ê "Hong-goân"

chiàn-āu chèng-tī ì-sek tē-miâ siu-kái

Lē: