Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)