Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2023-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)