Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)