David Abeel (Hàn-miâ Ya Bili, 雅裨理, 1804 nî 6-go̍eh 12 kàu 1846 nî 9-go̍eh 4), Bí-kok Kong-lí-hōe phài khì Tang-lâm-a, Tiong-kok ê thoân-kàu-sū, i-seng; 1840 nî-tāi tī Ē-mn̂g soan-kàu.

Kap Bí-kok Kui-chèng Kong-hōe Kàu-hōe ū ha̍p-chok koan-hē.

1826 nî tùi New Brunswick Sin-ha̍k-īⁿ pit-gia̍p.

Tī 1829 nî seng khì kàu Kńg-chiu. Hóng-mn̄g Java-tó, Thài-kok (1831). Sin-khu khiàm-an, tī 1833 nî tńg khì Bí-kok. Hóng-mn̄g Melaka, Borneo (1839).

1842 nî (?) tī Kó·-lōng-sū (Kolongsu) siat 1-ê soan-thoân Ki-tok-kàu ê tiong-sim.

1844 nî liáu-āu, i hām Borneo lâi ê Elihu Doty, William John Pohlman ha̍p-chok.

I seⁿ tī Bí-kok New Jersey-chiu ê New Brunswick (1804); sí tī New York-chiu, Albany (1846).

Chham-khó chu-liāu

siu-kái


Thoân-kàu-sū