Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Bí-kok Kong-lí-hōe (hàn-jī: 美國公理會; Eng-gí: American Board of Commissioners for Foreign Missions, ABCFM), 1 ê Ki-tok-kàu (Sin-kàu) hái-gōa thoân-kàu cho·-chit (Kong-lí-hōe, Congregationalists). 1810 nî chhòng-li̍p, 1961 nî kap kî-tha siong-koan ê soan-kàu-hōe ha̍p-pèng chò United Board for World Ministries.

Chá-kî ū kî-tha ê kàu-phài hūn-chú hām Kong-lí-hōe ū ha̍p-chok he̍k-chiá miâ-gī-siōng ê koan-hē, pau-koat Tióng-ló Kàu-hōe (1812-1870), Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe (1826-1857), Tek-kok Kui-chèng (1829-1866).

1830 nî khai-sí tī Tiong-kok oa̍h-tōng.

Tiōng-iàu jîn-bu̍t: David Abeel.

Chham-khó chu-liāu siu-kái