Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn

Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Iâ-hô-hoa kiàn-chèng-jîn (Eng-gí: Jehovah's Witnesses) sī chi̍t-ê î 19 sè-kí bo̍at khai-sí chāi Bí-kok heng-khí ê Ki-tok-kàu hui-thôan-thóng kàu-phài. Hiān-sî í-keng hoat-tián chì phiàn-pò· chôan-kiû, sìn-tô· jîn-sò· chhiau-kòe la̍k-pah bān lâng. Chāi 1931-nî, in kin-kì Í-sài-a su 43-chiong:10-chat "Iâ-hô-hoa soeh: 'lí si goa ê kiàn-chèng-lâng, sī goa só· kéng-sóan ê phak jîn.'"[1] ûi chū-kí ê thôan-thé chhú-miâ ûi Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn.

Kah chiàⁿ-thóng Ki-tok-kàu phài ê chha-pia̍t

siu-kái
 • Hoán-tùi Sam-ūi-it-thé

Iâ-hô-hoa kiàn-chèng-jîn jīn-ûi to̍k-it chin-sîn chí-ū Iâ-hô-hoa Siōng-tè chi̍t-ūi, Iâ-so͘ chí-sī Siōng-tè chhe-phài lâi sè-kan ê chi̍t-ê thiⁿ-sài, m̄-sī sîn.

 • Hoán-tùi Si̍p-jī-kè hû-hō

Iâ-hô-hoa kiàn-chèng-jîn jīn-ûi Iâ-so͘ siu-tèng m̄-sī tèng tī si̍p-jī-kè, eng-kai sī tī chi̍t-ki thiāu-ah nā-tiāⁿ. In hoán-tùi jīm-hô pài-bu̍t hêng-ûi, pau-koa chông-pài si̍p-jī-kè.

 • Tùi lo̍k-hn̂g ê kàu-gī

Iâ-hô-hoa kiàn-chèng-jîn jīn-ûi lo̍k-hn̂g chāi tē-chiūⁿ, put-chāi thiⁿ-téng.

 • Tùi Sí-bông ê kàu-gī

Iâ-hô-hoa kiàn-chèng-jîn jīn-ûi lâng sí ná khùn tāng-bîn. Bô lêng-hûn chiūⁿ-thiⁿ iā-sī loh tē-ge̍k ê koan-liām.

Sìn-tiâu

siu-kái
 • Sái-ēng Siōng-tè ê Hi-pek-lâi bûn miâ-chheng,chheng-ûi Iâ-hô-hoa.
 • Lâng sí āu kui-hôe tîn-thô·,pēng-bô chûn-chāi lêng-hûn put sí.
 • Sat-tàn si hiān-kim che-mā sè-kài ê ín-hêng thóng-tī-chiá.
 • Tùi só·-iú chèng-tī sū-kiāⁿ he̍k-sī kun-sū chhiong-tu̍t kin pó-chhî tiong-lı̍p.
 • Kū-cho̍at jīm-hô hêng-sek ê ngó·-siōng chông-pài,pau-koat tùi kok-kî he̍k-chiá siàu-siōng kèng-lé.
 • Tiuⁿ-iông thôan-kàu,pau-koat thàm-hóng lîn-ki hô thó-lūn Sèng-keng.
 • Chāi jı̍t-siông seng-o̍ah í hêng-ûi kí-chí siāng ló·-le̍k hû-ha̍p sèng-keng ê phiau-chún.

Ū thôan-thóng Ki-tok-kàu kàu-phài sī Iâ-hô-hoa kiàn-chèng-lâng ûi ī-toan kàu-phài, sīm-chì ū hóan-tùi-chiá jīm-ûi tha si te̍k Ki-tok, he̍k-sī í-keng put sio̍k-î Ki-tok-kàu, gôan-in chú-iàu chāi-î siang-hong-bīn tùi Sèng-keng lí-kái ê hun-pia̍t.