Iâ-so͘ Ki-tok Āu-kî Sèng-tô͘ Kàu-hōe

Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe (Eng-gí: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) sī Mô·-bûn-kàu ê chèng-sek ê chheng-ho·. Kàu-hōe ê chóng-pō· tiàm-tī Bí-kok Iû-tha-chiu ê Kiâm-ô·-siâⁿ.

Chhú Kàu-hōe sī se-gôan 1830 nî 4 go̍eh chhe 6, chāi Niú-iok-chiu ê Fayette, iû Joseph Smith chèng-sek sêng-li̍p. Kàu-hōe ê tē-jī jīm hōe-tiúⁿ kah sian-ti Brigham Young î se-gôan 1846 nî tài-niá kàu-hōe ê kàu-iú kàu Kiâm-ô·-siâⁿ. Ba̍k-kim kàu-hōe chāi chôan sè-kài kiōng-iú chhian nn̄g pah bān ê kàu-iú.