Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)