Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)