Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2012-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng