Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng