Tiuⁿ Khek-hui (張克輝), Tiong-kok Chôan-kok Chèng-hia̍p hù chú-se̍k, Hàn-cho̍k, Lâm-sèng ( cha-po·--ê ), 1928 nî 2 ge̍h chhut-sì, Tâi-ôan Chiong-hòa-lâng, Tiong-kok Tâi-bêng (中國臺盟) ê sêng-ôan, Kiōng-sán-tóng-ôan, sī Ē-mn̂g Tāi-ha̍k Keng-chè-hē ê pit-gia̍p-seng. 1948 nî chham-ka kong-chok. (1928-2024)

Tiuⁿ Khek-hui
Tiuⁿ Khek-hui

Kán-kài

siu-kái

1942 nî ~ 1948 nî tī Tâi-ôan Chiong-hòa Ko-kip Siong-gia̍p Ha̍k-hāu kah Tâi-ôan Su-hōan Ha̍k-īⁿ ha̍k-si̍p. 1948 nî ~1949 nî Ē-mn̂g Tâi-ha̍k Keng-chè-hē pit-gia̍p liáu-āu, ka-ji̍p Kái-hòng-kun pō·-tūi, tī Bân, O̍at, Kàn (闽粤赣) chit kak-sì o̍ah-tòng, bat chò kòe liân-tiúⁿ kah hù chí-tō-ôan. 1949 nî ~ 1952 nî chêng-āu chò kòe Hok-kiàn-séng An-khoe-kōan Jîn-bîn Kong-an tūi hù chí-tō-ôan, An-khoe-kōan Kong-an-kio̍k kó·-tiúⁿ (股长), siâng-sî iū-koh sī Hok-kiàn Sèng-úi Kàn-pō· Ha̍k-hāu ha̍k-ôan, Séng Thó·-kái tūi (省土改隊) chó·-tiúⁿ, Séng-úi Tóng-hāu ha̍k-ôan. 1952 nî ~ 1969 nî Hok-kiàn Séng-úi Thóng-chiàn-pō· kàn-sū, chó·-tiúⁿ. 1969 nî ~ 1973 nî hông hā-hòng kàu Lêng-hòa-kōan chiap-siū lô-tōng kái-chō, āu--lâi chiâⁿ-chòe Lêng-hòa-kōan Kek-bēng Úi-ôan-hōe soan-thôan-chó· hù chó·-tiúⁿ. 1973 nî ~ 1978 nî tam-jīm Hok-kiàn-séng Kek-bēng Úi-ôan-hōe gōa-sū-chó· ê hoan-e̍k jîn-oân. 1978 nî ~ 1982 nî chò Hok-kiàn-séng chèng-hia̍p hù pì-su-tiúⁿ, Hok-kiàn-séng Kiâu-bū Pān-kong-sek kah Séng gōa-sū-pān ê hù chú-jīm, Séng Tâi-bêng chú-úi, Séng Tâi-liân hù hōe-tiúⁿ. 1982 nî ~ 1991 nî chhut-jīm Hok-kiàn Séng-úi siông-úi kiam Thóng-chiàn-pō· pō·-tiúⁿ, Hok-kiàn-séng Chèng-hia̍p hù chú-se̍k, Hok-kiàn-séng Siā-hōe-chú-gī Ha̍k-īⁿ īⁿ-tiúⁿ, Kok-bū-īⁿ Tâi-ôan Sū-bū Pān-kong-sek ( Kok-Tâi-pān ) chú-jīm. 1991 nî ~ 1997 nî chò Tiong-hôa Chôan-kok Tâi-ôan Tông-pau Liân-gî-hōe hōe-tiúⁿ, Hái-kiap Lióng-hōaⁿ Koan-hē Hia̍p-hōe kò·-būn, Tâi-bêng tiong-iong hù chú-se̍k. 1997 nî ~ 1998 nî seng-jīm chò Tâi-beng tiong-iong chú-se̍k kah Chôan-kok Tâi-liân miâ-ū hōe-tiúⁿ. 1998 nî iū-koh jīm-bèng chò Chôan-kok Chèng-hia̍p hù chú-se̍k, Tâi-bêng tiong-iong chú-se̍k, Tiong-kok Hô-pêng Thóng-it Chhiok-chìn-hōe hōe-tiúⁿ. 2003 nî 3 ge̍h, tī Chôan-kok Chèng-hia̍p tē-10 kài 11-chhù hōe-gī téng tòng-sóan chiâⁿ-chòe Chôan-kok Chèng-hia̍p hù chú-se̍k.