Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Chia kóng ê bûn-chiuⁿ (bûn-chiong), sī tùi Eng-gí article ê hoan-e̍k, article chit jī oa-ná ū "hāng", "mi̍h" ê ì-sù[1], tī pek-kho-choân-su ê kò͘-chō ē-té, chit jī tiāⁿ hông ēng lâi chí tùi it-tēng hāng-bo̍k ê chi̍t phiⁿ ké-soeh. Ùi Wikipedia, to̍h sī chí chi̍t-ê ia̍h-bīn (page), téng-bīn kì--ê sī pek-kho-sèng ê chu-sìn.

Tōa pō͘-hūn ê bûn-chiuⁿ sī hâm bûn-su toān-lo̍h (paragraph, chē kù ōe ha̍p chò-hóe ê chi̍t cho͘ bûn-jī) ê siá-chok hêng-sek, m̄-koh mā ū chi̍t khoán sī tan-sûn ēng lia̍t-toaⁿ iā kî-tha piáu-lia̍t-sek ê kì-su̍t lâi tián-hiān chu-liāu, in mā sǹg sī Wikipedia ê chi̍t lūi bûn-chiuⁿ.

Miâ-khong-kan siu-kái

Bûn-chiuⁿ sú-iōng MediaWiki hē-thóng ê "chú-iàu miâ-khong-kan" (main namespace).

Bô sǹg chò "bûn-chiuⁿ" ê chú-iàu miâ-khong-kan ia̍h-bīn ū:

  • Choán-ia̍h (redirect page)
  • Thâu-ia̍h
  • Koh ū chi̍t kóa khang--ê, hui-siông té--ê ia̍h-bīn ùi hē-thóng kè-sǹg bô sǹg chāi lāi.

Lēng-gōa Khu-pia̍t-ia̍h ū te̍k-sû chok-iōng, m̄-koh hē-thóng thóng-kè siōng kap kî-tha bûn-chiuⁿ bô chha, ū-sî lāi-bīn má ē siá chi̍t kóa pek-kho chu-sìn.

Chù-kha siu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Article". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.