Thó-lūn:Hok-kiàn-séng (Tiong-hôa Bîn-kok)

進行的討論
(Tùi 福建省 (中華民國) choán--lâi)

福建省 (中華民國)Siu-kái

註:下跤的毋是白話字版的翻譯

福建省 (中華民國)是自1949年中華民國來到台灣的時,賰的金門縣馬祖地區,面積有180平方公里,這馬的省主席是張景森,福建省簡略是閩。

返回 "Hok-kiàn-séng (Tiong-hôa Bîn-kok)" 頁面。