Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1545 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1535 · 1536 · 1537 · 1538 · 1539 · 1540 · 1541
1542 · 1543 · 1544 · 1545 · 1546 · 1547 · 1548
1549 · 1550 · 1551 · 1552 · 1553 · 1554 · 1555 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái