Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1552 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1542 · 1543 · 1544 · 1545 · 1546 · 1547 · 1548
1549 · 1550 · 1551 · 1552 · 1553 · 1554 · 1555
1556 · 1557 · 1558 · 1559 · 1560 · 1561 · 1562 ...

Léng-he̍k siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k siu-kái

Hòa-ha̍k siu-kái

I-ha̍k siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k siu-kái

Sò͘-ha̍k siu-kái

Thian-bûn-ha̍k siu-kái

Ki-su̍t siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái