Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1557 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1547 · 1548 · 1549 · 1550 · 1551 · 1552 · 1553
1554 · 1555 · 1556 · 1557 · 1558 · 1559 · 1560
1561 · 1562 · 1563 · 1564 · 1565 · 1566 · 1567 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái