Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1560 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1550 · 1551 · 1552 · 1553 · 1554 · 1555 · 1556
1557 · 1558 · 1559 · 1560 · 1561 · 1562 · 1563
1564 · 1565 · 1566 · 1567 · 1568 · 1569 · 1570 ...

Léng-he̍k Siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k Siu-kái

Hòa-ha̍k Siu-kái

I-ha̍k Siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k Siu-kái

Sò͘-ha̍k Siu-kái

Thian-bûn-ha̍k Siu-kái

Ki-su̍t Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái