Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1571 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1561 · 1562 · 1563 · 1564 · 1565 · 1566 · 1567
1568 · 1569 · 1570 · 1571 · 1572 · 1573 · 1574
1575 · 1576 · 1577 · 1578 · 1579 · 1580 · 1581 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái