Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1577 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1567 · 1568 · 1569 · 1570 · 1571 · 1572 · 1573
1574 · 1575 · 1576 · 1577 · 1578 · 1579 · 1580
1581 · 1582 · 1583 · 1584 · 1585 · 1586 · 1587 ...

Léng-he̍k siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k siu-kái

Hòa-ha̍k siu-kái

I-ha̍k siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k siu-kái

Sò͘-ha̍k siu-kái

Thian-bûn-ha̍k siu-kái

Ki-su̍t siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái