Chòe-ko Hoat-īⁿ ê piau-chì

Bí-kok Liân-pang Chòe-ko Hoat-īⁿ (美國聯邦最高法院; Eng: Supreme Court of the United States) sī Bí-kok chòe-ko-kip ê liân-pang hoat-īⁿ.