Baroque sī chi̍t-ê gē-su̍t sî-kî, tāi-iok tùi 16 sè-kí bóe-kî khí-thâu, sī hit-tong-sî koè-ōe, tiau-khek, bûn-ha̍k, kiàn-tio̍k, im-ga̍k kap thiàu-bú ê sî-khoán chham iūⁿ-sek. Baroque pí khí Bûn-gē-ho̍k-heng sî-kî koh khah tiōng hoa̍t-phoat ê piáu-hiān chhiú-lō͘, jî-chhiáⁿ hóan-tùi Mannerism sî-kî káng-kiù ê ho̍k-cha̍p kap kui-kí.

Las Meninas, Diego Velázquez ê Baroque iūⁿ-sek ōe-choh.

Jîn-bu̍t siu-kái