拍開主題選單

Tē-líSiu-kái

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Abánades.

Jîn-kháuSiu-kái

Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 104 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 76 lâng.


  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Guadalajara Séng tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.