Chè-chok-só͘ (Eng-gí: studio), tī bô-kâng hâng-gia̍p mā ū bô-kâng ê kóng-hoat, sī chò kang-gē ê lâng ê khang-khòe-keng ia̍h só͘-chāi. Pí-lūn tī poaⁿ-hì, kiàn-tio̍k, kòe-ōe, hûi-khì kang-gē, tiau-khek, origami, bo̍k-kang, tah-chheh (scrapbooking), lia̍p-iáⁿ, tô͘-ōe siat-kè, phah-tiān-iáⁿ, tōng-ōe, kang-gia̍p siat-kè, la-jí-oh, ia̍h tiān-sī hòng-sàng kap im-ga̍k chè-chō, thiàu-bú téng-téng ê tāi-chì lóng ū khó-lêng siat chè-chok-só͘ lâi chhòng sū-gia̍p.

Ōe-ka ê ōe-pâng.

Koan-liân

siu-kái