Cha̍p-tōa kiàn-siat

Cha̍p-toā kiàn-siat (十大建設) sī Tiong-hoâ bîn-kok1970 nî-tāi kàu 1980 nî-tāi sî tī Tâi-oân só͘ chìn-hêng ê chi̍t-koá kok-ka-kip ki-chhó͘ kiàn-siat kang-têng. Tâi-oân chū 1965 nî keng-chè khí-poe āu, kang-gia̍p kiàn-siat ka-sok sêng-tióng, tùi-goā bō͘-e̍k khai-tián; tān-sī kong-kiōng siat-si kap tiōng-iàu goân-liāu í-keng bô-hoat-tō͘ sek-èng su-kiû, keng-chè hoat-tián cho-siū hān-chè. Chē-chē kong-kiōng ki-pún kiàn-siat khiàm-khoeh, pí-lūn chhia-lō͘, káng-kháu, ki-tiûⁿ, hoat-tiān-chhiúⁿ téng-téng. 1973 nî 10 goe̍h, choân-kiû hoat-seng tē-it-chhù chio̍h-iû gûi-ki, chō-sêng iû-kè tióng-koân、bu̍t-chū khiám-khoah, tì-sú kok-kok thong-hòe phòng-tiòng. Siū-tio̍h choân-kiû keng-chè pāi-chhī ê éng-hióng, ūi-tio̍h beh thê-seng kap chhim-hoà chóng-keng-chè-thè hoat-tián, Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿChiúⁿ Keng-kok thê-chhut khai-sí thui-hêng 10-hāng toā-hêng ki-chhó͘ kiàn-siat kè-ōe. Ùi 1974 nî khai-sí, chì 1979 nî nî-té oân-sêng, tâu-chu chóng-gia̍h Sin-tâi-phiò 2,094-ek îⁿ. Tī cha̍p-toā kiàn-siat tiong, ū 6-hāng sī kau-thong ūn-su kiàn-siat, 3-hāng sī tāng-kang-gia̍p kiàn-siat, 1-hāng sī lêng-goân項hāng-bo̍k kiàn-siat.

Tiong-sa Toā-kiô sio̍k-î Tiong-san Ko-sok Kong-lō͘ ê chi̍t ê khoân-chiat, tāi-piáu cha̍p-toā kiàn-siat kî-kan Saudi A-la-pek tùi Tâi-oân oān-chō͘ ê chêng-hóng.

Lōe-iôngSiu-kái

Lâm-pak kong-sok kong-lō͘ (Tiong-san Ko-sok Kong-lō͘)Siu-kái

Thih-lō͘ tiān-khì-hoàSiu-kái

Pak-hôe thih-lō͘Siu-kái

Tiong-chèng Kok-chè Ki-tiûⁿSiu-kái

Tâi-tiong-kángSiu-kái

So͘-ò-kángSiu-kái

Toā chō-chûn-chhiúⁿSiu-kái

Toā liān-kǹg-chhiúⁿSiu-kái

Chio̍h-iû hoà-ha̍k kang-gia̍pSiu-kái

He̍k-lêng hoat-tiān-chhiúⁿ (Tē-it He̍k-lêng Hoat-tiān-chhiúⁿ)Siu-kái

Hāu-ekSiu-kái

注释Siu-kái

参考文献Siu-kái