Chheng-chúi-khu

(Tùi Chheng-chúi choán--lâi)

Chheng-chúi-khu (清水區) sī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1 ê hêng-chèng-khu, tiàm tī sai pêng oá pak ê só͘-chāi.

Chheng-chúi-khu

Chheng-chúi tī tang-keng 120.31°, pak-hūi 24.15°, biān-chek 64.17 km², pak pêng koè Tāi-kah-kheTāi-an, Tāi-kah kap Goā-po͘, sai pêng sī Tâi-oân Hái-kiap, lâm pêng sī Gō͘-chhe kap Soa-la̍k, tang pêng sī Sin-kóng.

Chheng-chúi 2005 nî 5 goe̍h ū 85,668 ê lâng, 22,930 hō͘. Goân-té sī pêⁿ-po͘-cho̍k Gû-mâ-siā (牛罵社) khiā khí ê só͘-chāi.

Chheng-chúi nî-chhé-un 22 °C, sǹg a-jia̍t-tāi khì-haū. Chú-iàu ê lông-sán-phín sī tiū-á kap chhài-se, pau-hâm pe̍h-kú-chhài, han-chî, hoan-be̍h, lô͘-sé kap chhài-thâu. Koé-chí kan-taⁿ nāi-chi ū khah hó chèng.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái