Edinburgh Kong-chiok Philip Chhin-ông

Edinburgh Kong-chiok Philip Chhin-ông (Eng-gí: Prince Philip, Duke of Edinburgh; 1921 nî 6 goe̍h 10 ji̍t – 2021 nî 4 goe̍h 9 ji̍t),[fn 1], chhut-sì-miâ Hi-lia̍p kap Tan-be̍h ê Philip Ông-chú, sī Elizabeth 2-sè lú-ông ê ang-sài.

Philip Chhin-ông
Edinburgh Kong-chiok

1992 nî
Eng-kok kun-chú phoè-ngó͘
Tenure 1952 nî 2 goe̍h 6 ji̍t – 2021 nî 4 goe̍h 9 ji̍t
Phoè-ngó͘
Elizabeth 2-sè (m. 1947 nî)
Kiáⁿ-jî
Detail
Ông-sek Glücksburg
Lāu-pē Hi-lia̍p kap Tan-be̍h ê Andrew Ông-chú
Lāu-bú Battenberg Kong-chú Alice
Chhut-sì Hi-lia̍p kap Tan-be̍h ê Philip Ông-chú
1921 nî 6 goe̍h 10 ji̍t(1921-06-10)
Hi-lia̍p Corfu Mon Repos
Kòe-sin 2021 nî 4 goe̍h 9 ji̍t (99 hòe)
Liân-ha̍p Ông-kok Windsor Siâⁿ-pó

Philip sī Hi-lia̍p kap Tan-be̍h ông-ka chhut-seng. I sī tī-leh Hi-lia̍p chhut-sì, m̄-koh in ka-cho̍k tī i sè-hàn ê sî tio̍h hŏng hòng-tio̍k ah. I tī Hoat-kok, Tek-kok kap Eng-kok tha̍k-chheh, 1939 nî ka-ji̍p Hông-ka Hái-kun. Tī Tē-jī-kài Sè-kài Tāi-chiàn, i tī Tē-tiong-hái kap Thài-pêng-iûⁿ lām-tūi ho̍k-e̍k.

Tī chiàn-cheng kiat-sok liáu-āu, Philip hō͘ George 6-sè ún-chún kap Elizabeth kiat-hun. Tī i chèng-sek soan-pò͘ tēng-hun chìn-chêng, i hòng-khì i ê Hi-lia̍p kap Tan-be̍h ê kùi-cho̍k sin-hūn, chiâⁿ-chò Eng-kok ê sîn-bîn, . Tī 1947 nî 11 goe̍h 20 ji̍t kap Elizabeth kiat-hun. Tī kiat-hun chìn-chêng, i hŏng ka-bián chò Greenwich Lâm-chiok, Merioneth Pek-chiok kap Edinburgh Kong-chiok. Philip tī Elizabeth teng-ki liáu-āu lī-khui kun-tūi.

Philip Chhin-ông kap Elizabeth Lú-ông ū sì-ê gín-á: Charles Ông-chú, Anne Kong-chú, Andrew Ông-chú kap Edward Ông-chú.

Philip chiâⁿ kah-ì ūn-tōng, tàu hoat-bêng à carriage driving. I sī 780 gōa ê chó͘-chit ê chàn-cho͘, hōe-tiúⁿ kap hōe-oân. I sī Eng-kok chāi-ūi siōng kú ê ōng-hu, Eng-kok ông-ka siōng-lāu ê sêng-oân. Philip tī 2017 nî peh-goe̍h, i 96 hōe ê sî thè-hiu.

Kong-má siu-kái

Philip sī Tan-be̍h ê Christan 9-sè ê kan-á-sun, sio̍k-û Tan-be̍h ê Glucksburg Ông-sek, tī 19 kap 20 sè-kí thóng-tī Lō͘-se-a kap Eng-kok ê Oldenburg Ông-sek ê hun-ki.

Chham-khó Chu-liāu siu-kái

 • Selected Speeches – 1948–55 (1957, revised paperback edition published by Nabu Press in 2011) ISBN 978-1245671330978-1245671330
 • Selected Speeches – 1956–59 (1960)
 • Birds from Britannia (1962) (published in the United States as Seabirds from Southern Waters) ISBN 978-1163699294978-1163699294
 • Wildlife Crisis with James Fisher (1970) ISBN 978-0402125112978-0402125112
 • The Environmental Revolution: Speeches on Conservation, 1962–1977 (1978) ISBN 978-0846414537978-0846414537
 • Competition Carriage Driving (1982) (published in France 1984, second edition 1984, revised edition 1994) ISBN 978-0851315942978-0851315942
 • A Question of Balance (1982) ISBN 978-0859550871978-0859550871
 • Men, Machines and Sacred Cows (1984) ISBN 978-0241111741978-0241111741
 • A Windsor Correspondence with Michael Mann (1984) ISBN 978-0859551083978-0859551083
 • Down to Earth: Collected Writings and Speeches on Man and the Natural World 1961–87 (1988) (paperback edition 1989, Japanese edition 1992) ISBN 978-0828907118978-0828907118
 • Survival or Extinction: A Christian Attitude to the Environment with Michael Mann (1989) ISBN 978-0859551588978-0859551588
 • Driving and Judging Dressage (1996) ISBN 978-0851316666978-0851316666
 • 30 Years On, and Off, the Box Seat (2004) ISBN 978-0851318981978-0851318981

Forewords to:

 • Royal Australian Navy 1911–1961 Jubilee Souvenir issued by authority of the Department of the Navy, Canberra (1961)
 • The Concise British Flora in Colour by William Keble Martin, Ebury Press/ Michael Joseph (1965)
 • Kurt Hahn by Hermann Röhrs and Hilary Tunstall-Behrens (1970)
 • The Art of Driving by Max Pape (1982) ISBN 97808513133999780851313399
 • National Maritime Museum Guide to Maritime Britain by Keith Wheatley, (2000)
 • The Royal Yacht Britannia: The Official History by Richard Johnstone-Bryden, Conway Maritime Press (2003) ISBN 978-0851779379978-0851779379
 • 1953: The Crowning Year of Sport by Jonathan Rice, (2003)
 • British Flags and Emblems by Graham Bartram, Tuckwell Press (2004) ISBN 978-1862322974978-1862322974
 • Chariots of War by Robert Hobson, Ulric Publication (2004) ISBN 978-0954199715978-0954199715
 • RMS Queen Mary 2 Manual: An Insight into the Design, Construction and Operation of the World's Largest Ocean Liner by Stephen Payne, Haynes Publishing (2014)
 • The Triumph of a Great Tradition: The Story of Cunard's 175 Years by Eric Flounders and Michael Gallagher, Lily Publications (2014)

Notes siu-kái

 1. He was born on 10 June 1921 according to the Gregorian calendar. Until 1 March 1923, Greece used the Julian calendar, in which the date is 28 May 1921

References siu-kái

Citations siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái