Hoan-gêng lâi Holopedia pian-siá bûn-chiuⁿ. Chhiáⁿ chí-kàu (ti̍t-chiap kái--lo̍h-khì). A-giâu 05:14, 11 Cha̍p-jī-goe̍h 2005 (UTC)

Hokkìan kong chuk lai (Peng-im) 金日成, s̍î mm s̍î kio Kim Jit-seng? Ta-bi wa kong si tìo kai, zó nì lù siu-kái tng In-bun mia? Goa ai tia lù kóng lù gâi li-you lù jih-sih zor. (Sî mm sî goa gâi peng-im mm tìo? Kì quâh Tēⁿ Sêng-kong gâi Sêng 成 Jī---Goa tôlok oh chor?)

(Zhù-yî: Kim Jit-seng kai kiah, Kim Chèng-ji̍t gâi bun-chiu si quah Hàn-jī mía (金正日) jiak iōng Hokkìan Peng-im---bun-chiu si iong Hokkìan, mm-si In-bun. Goa ai tia cheh lù, zi gor si Hokkìan gai wikipedia, Iong gâi gi-ian si Hokkìan, mm si In-bun.) Kam-siah. Mr Tan 11:56, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Lí-hó, lí ê lô-má-jī m̄-sī Pe̍h-ōe-jī, góa khoàⁿ-bô-siáⁿ-ū, ná khoàⁿ ná ioh, góa siūⁿ lí ê ì-sù sī Holopedia ài ēng Holo lâi siá. Chóng-·sī, lâng-miâ kap tē-hō-miâ iā-sī chun-tiōng lâng ê gí-giân khah hó, m̄-thang ūi-tio̍h lâng ê kok-ka kó͘-chá bat ēng Hán-jī tio̍h kā lâng ê miâ ō͘-pe̍h tha̍k. Gòa mā sī sin-lâi-·ê, khêng-sı̍t iā m̄-chai chia-ê lē sī án-choáⁿ. Chóng-·sī chit-má ū lâu choán-ia̍h tī-·le, 2 chióng tha̍k-hoat lóng chhōe-ōe-tio̍h, kiám-chhái che m̄-sī tōa būn-tê, ah-sī kè-sio̍k siá sin-·ê khah sı̍t-chāi. Kongthui 07:43, 30 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Kim Il-sung gai tôa kìa si iōng Hokkian peng-im, mm si iong Tiâu-sián-gí gai peng-im. Qì quâh Kim Chèng-ji̍t gai bun-chiu. Ê noh lang si Tiâu-sián lang, mm si Hokkian lang ah si tng-lang. Goa zai. Tai-pi lù ji-seh gong, jìk gâi pek qì, jik gai pek lòk, mm si 矛盾 gai bó? Ar-si lu aî Kim Cheng-jit soa-ui qi Kim Jong-il ji-seh.

Pái-sêh, gòa bó lai quah lu gai tho-lun page sôi. Goa sia-ui tng Kim Cheng-jit jiak lai quâh lu gâi tho-lun bun-chiu. Ê pai gòa sio lù si lai góa gai tho lun kak góa kòng jik-sia, goa jiak zâi lu oh 反应.

Jîu oe, lu oi sai soa-ui tng ki Kim Il-sung gai mia, tân si goa jiak sî gou-lí lu ji-seh zor: Lóng-zong nôh láng, pêh-kìa Kim Jit-seng kak Kim Seng-jit sî iong Tiâu-sián-gí gâi mia. Ar-si jì nôh láng iong Hokkian peng-im (goa ji-seh meh si oî-sai). Either method, but no halfways, one yes or one no. I don't want halfways. I fixed the mid-way now, but you can do the opposite if you wish by reverting Kim Jit-seng and soa-ui the Kim Cheng-jit to Kim Il-sung, as per alternative suggestion to either one. Kam-siah. Mr Tan 15:55, 9 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Chit-á-hî, kim-hî, tāi-á siu-kái

Kongthui, goá ke-pô, kā chit-á-hî, kim-hî, tāi-á chò 1 ê khu-pia̍t, chú-iàu sī jīn-ûi chit-á kah kim-hî eng-kai hun-khui. Chóng--sī goá bô siông-sè gián-kiù, hi-bāng bī-lâi ū lâng tàu sûn, tàu kàu-chèng. A-giâu 13:21, 11 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Goá kā chit-á/chit-á-hî ha̍p chò 1 phiⁿ ah. A-giâu 12:10, 27 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)