Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2018-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng