John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883 nî 6 goe̍h 51946 nî 4 goe̍h 21) sī Liân-ha̍p Ông-kok ê keng-chè-ha̍k-ka, i ê lí-lūn hō chò Keyne keng-chè-ha̍k, tùi hiān-chú-sî chin chē chèng-hú ê châi-bū chèng-chhek kap keng-chè chham chèng-tī lí-lūn lóng ū toā éng-hióng. I chú-tiuⁿ chèng-hú ài chhái-chhú keng-chè kan-sia̍p-chú-gī (economic interventionism) ê chèng-chhek, ēng châi-bū kap hoè-pè ê chhiú-toāⁿ lâi kàng-kē kéng-khì-lo̍h-soe (recession) kap kéng-khì-siuⁿ-jia̍t (boom) ê hù-bīn chok-iōng. Keynes mā sī chóng-thé-keng-chè-ha̍k (macroeconomics) ê khai-ki-chiá chi it.

[[../]].

Chām-goā liân-kiatSiu-kái

J.M Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936