Kàu-hông Caelestinus 2-sè

Caelestinus 2-sè (?  – 1144 nî 3 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-165 jīm kàu-hông; tī 1143 nî kàu 1144 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Caelestinus 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1143 nî 9 goe̍h 26 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1144 nî 3 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Innocentius 2-sè
Kè-jīm Lucius 2-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1143 nî 10 goe̍h 3 ji̍t
Albéric d'Ostie seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1127 nî 12 goe̍h
Honorius 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Guido di Castello
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Città di Castello
Kòe-sin 1144 nî 3 goe̍h 8 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Chhiam-miâ Kàu-hông Caelestinus 2-sè--ê chhiam-miâ
Kàu-hông Caelestinus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Lucius 2-sè