Kàu-hông Innocentius 2-sè

Innocentius 2-sè (?  – 1143 nî 9 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-164 jīm kàu-hông; tī 1130 nî kàu 1143 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Innocentius 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1130 nî 2 goe̍h 14 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1143 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Honorius 2-sè
Kè-jīm Caelestinus 2-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1130 nî 2 goe̍h 22 ji̍t
Su-kàu/chú-kàu 1130 nî 2 goe̍h 23 ji̍t
Giovanni Vitale seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1088 nî
Urbanus 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Gregorio Papareschi
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 1143 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Innocentius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Honorius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Caelestinus 2-sè