Kàu-hông Caelestinus 3-sè

Caelestinus 3-sè (?  – 1198 nî 1 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-175 jīm kàu-hông; tī 1191 nî kàu 1198 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Caelestinus 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1191 nî 3 goe̍h 30 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1198 nî 1 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Clemens 3-sè
Kè-jīm Innocentius 3-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1191 nî 4 goe̍h 13 ji̍t
Su-kàu/chú-kàu 1191 nî 4 goe̍h 14 ji̍t
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1144 nî 2 goe̍h
Caelestinus 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giacinto Bobone
Chhut-sì iok 1106 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 1198 nî 1 goe̍h 8 ji̍t (92 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Perfice gressus meos in semitis tuis
Chhiam-miâ Kàu-hông Caelestinus 3-sè--ê chhiam-miâ
Kàu-hông Caelestinus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 3-sè