Kàu-hông Marcellus 2-sè

Marcellus 2-sè (1501 nî 5 goe̍h 6 ji̍t – 1555 nî 5 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-222 jīm kàu-hông; tī 1555 nî kàu 1555 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Marcellus 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1555 nî 4 goe̍h 9 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1555 nî 5 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Iulius 3-sè
Kè-jīm Paulus 4-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1535 nî
Su-kàu/chú-kàu 1555 nî 4 goe̍h 10 ji̍t
Gian Pietro Carafa seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1539 nî 12 goe̍h 19 ji̍t
Paulus 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Marcello Cervini degli Spannocchi
Chhut-sì 1501 nî 5 goe̍h 6 ji̍t(1501-05-06)
Kàu-hông-léng Montefano
Kòe-sin 1555 nî 5 goe̍h 1 ji̍t (53 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Marcellus 2-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Marcellus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Iulius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Paulus 4-sè