Kàu-hông Paschalis 2-sè

Paschalis 2-sè (?  – 1118 nî 1 goe̍h 21 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-160 jīm kàu-hông; tī 1099 nî kàu 1118 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Paschalis 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1099 nî 8 goe̍h 13 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1118 nî 1 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Urbanus 2-sè
Kè-jīm Gelasius 2-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1073 nî
Gregorius 7-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Ranierius
Chhut-sì ?
Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Toscana Pian-kéng-hâu-kok Bleda
Kòe-sin 1118 nî 1 goe̍h 21 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Sîn-sèng Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Paschalis 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Urbanus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gelasius 2-sè